تبلیغات
|Girly competitions| - جـوایز |Girly competitions| - جـوایز
Orangegirl
نفـر اول: 800 نظر به وبـش ، جزوه ی شیشـه ای کردن ، کـد موس و بالـآبر و جعبه اخبار و آهنگ

نفـر دوم: 600 نظر به وبـش ، کـد بالـابر و معرفی نرم افزارهای اِدیت

نفـر سوم: 400 نظر به وبـش ، کد مـوس و چهـآر عکس دلخـوآه